Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Administrues i bazave të të dhënave (zyrtar i lartë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 02.08.2021
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 16.08.2021

© 2021